PRODOTTI

Pèl·let Acquista

Comercialització de pèl•let de fusta verge de classe A1 segons norma Europea EN 14961-2

  • El seu diàmetre esta entre comprès entre els  6 (±1) mm i els 8 (±1) mm.
  • La seva longitud esta compresa entre els 3,15 mm i els 40 mm, amb un màxim del 1% dels pèl•lets siguin més llargs, però sense superar els 45 mm.
  • El contingut en cendra es inferior al 0,7% del seu pes en base seca pels  pèl•lets de major qualitat i igual o inferior al 3% per a la resta de qualitats.
  • El contingut en fins (partícules inferiors a 3,15 mm) és inferior al 1% del seu pes tal com és rebut el material.
  • La seva humitat en base seca és inferior al 10% del seu pes.
  • El seu poder calorífic net esta comprès entre els 16 i els 19 MJ/kg.
  • La densitat volta els 650 Kg/m3